FAU Årshjul

Årshjul FAU Steinerskolen i Stavanger skoleåret 2022/23

 

August:

 • FAU møte
 • Konstituering og fordeling av roller
 • Oppstart av komiteer
 • Gjennomgang av FAU som organisasjon og vedtekter
 • Gjennomgang og oppdatering av Årshjul
 • Oppdatere oversikt over komitémedlemmer
 • Søke om momskompensasjon
 • Representant fra FAU/Julemarked deltar på foreldremøtene i 1. klasse samt i VGS for å informere om Julemarkedet og oppgaver knyttet til dette.

 

September

 • FAU leder oppretter kontakt med elevrådet og informerer om elevrådsleders mulighet til å delta på FAUs møter med uttalerett.
 • Minne de som ikke har levert rapport etter tildelinger fra julemarkedsmidler, at frist for dette er fredag 7. oktober

 

Oktober:

 • FAU møte
 • Møte i FAUs arbeidsgruppe for gjennomgang av rapporter etter årets tildelinger av julemarkedsmidler. Etterspør eventuelt mangler.
 • Søke om tilskudd til frivillige organisasjoner
 • Organisere trafikkvakter

 

November:

 • Julemarked 19. og 20. november

 

Desember

 • Tildelingskomiteen sender ut informasjon om søknader til julemarkedsmidler med tildelingskriterier og epostadresse.
 • Siste frist for innsending av rapporter etter tildeling av julemarkedsmidler
 • Møte i FAUs arbeidsgruppe for å legge neste års budsjett
 • Filmkveld

 

Januar

 • FAU møte
 • Tildelingskomiteen minner om muligheten for å søke om midler på fredagslappen
 • Gjennomgang og godkjenning av forslag til årets budsjett
 • Søke om tilskudd til frivillige organisasjoner
 • Gjennomgang av rapport fra julemarked 2022

 

Februar

 • Frist for søknad om julemarkedsmidler er fredag 3. februar 2023, tildelingskomiteen starter så sitt arbeid med behandling av søknader som legges fram på FAU møte

 

Mars

 • FAU møte
 • Tildeling av julemarkedsmidler
 • Gjennomgang av fjorårets regnskap
 • FAU innstiller foreldrerepresentanter til skolens styre

 

April

 • Dugnad
 • Frist for rapportert etter skoleårets komitearbeid er fredag 29. april

 

Mai

 • FAU møte
 • Forberedelse til Årsmøte
 • Gjennomgang av Årsberetningen
 • Valg av representanter til styret
 • Opprette kontakt med nye FAU representanter. Innen 15. mai må alle klasser unntatt 1. vg og 1. klasse ha klart hvem som skal sitte i FAU.

 

Juni

 • Møte I FAUs arbeidsgruppe som forberedelse til Årsmøte
 • Årsmøte med frist 15. juni.
 • Rapportering til Brrg.