Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget kan fremme egne saker som kan gå videre til elevrådene eller ulike trinn og eventuelt ledelsen ved skolen. Utvalget kan foreslå tiltak som kan virke forebyggende og gi elevene økt trivsel.

Tiltakene kan f.eks. handle om skolens planer eller systemer, eller utfordringer til en gruppe elever, klassemiljøet eller skolemiljøet.

Miljø og helse i skolen

Alle elever har krav på et inne- og utemiljø som stimulerer til læring, fremmer helse og trivsel og forebygger sykdom, skader og ulykker. Kravene er nærmere definert i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. www.helsedirektoratet.no/miljo-og-helse-i-skolen.

Skolens fysiske miljø

Det fysiske miljøet består av skolegården, omgivelsene og lokalene inne som benyttes til undervisning og aktiviteter knyttet til opplærings situasjonen. Opplæringsloven §9a-2.

Skolens psykososiale miljø

Etter forskriftene skal skolen fremme trivsel og gode psykososiale forhold. Krav til det psykososiale skolemiljøet blir i stor grad også ivaretatt av opplæringsloven § 9a-3.

Opplysningsplikt

Skoleleder/skoleeier har en selvstendig plikt til å opplyse elever og foresatte, samt tilsynsmyndigheten i kommunen, om forhold som kan ha en negativ innvirkning på elevenes helse og miljø.

Klage og klageadgang

Elever og foreldre kan klage over forhold ved skolen som de mener er i strid med bestemmelsene i forskriftene.