Søknad om permisjoner

Det gjøres oppmerksom på at skolen når det er forsvarlig, kan i gi elevene permisjon i inntil to uker som tilsvarer 10 skoledager. (Privatskoleloven § 3-13) Søkes det om permisjon ut over 10 dager i løpet av skoleåret, må eleven meldes ut av skolen. Skal man søke eleven inn igjen etter et utenlandsopphold, følges reglene i skolens Inntaksreglement.

Vi gjør oppmerksom på at foresatte formelt overtar opplæringsansvaret i permisjonstiden og at innvilget permisjon avkorter retten til offentlig grunnskoleopplæring for tilsvarende tidsrom.

Klageadgang:

Avgjørelsen skal sees på som et enkeltvedtak. Derfor har man klageadgang etter forvaltningsloven (§ 2). Vedtaket kan påklages innen tre uker fra dagen dette brevet er mottatt. Klagen må være postlagt innen fristens utløp. Klagen skal være undertegnet, angi vedtak det klages på og endringer som ønskes. Klagen sendes skolen som videresender den til Fylkesmannen i Rogaland som er klageinstans.

 

Søknadsskjema for permisjon finner du her.