SAR & FAU

Hva er SAR?
Alle foreldre/foresatte som har barn ved Steinerskolen i Stavanger er automatisk medlemmer i SAR (Samarbeidsråd). SAR møtes flere ganger i året med ulik agenda, arrangerer også ulike temaforedrag i løpet av skoleåret- SAR er det øverste organ for samarbeid mellom foreldre og skolen.

Hva er FAU?
Foreldrenes arbeidsutvalg kalles for FAU. FAU er det arbeidende styret i SAR

Hvem sitter i FAU?
FAU består av:
– en foreldrerepresentant fra hver klasse
– en representant fra lærerkollegiet
– en representant fra de ansatte i barnehagen Bukkene Bruse (valgt av barnehagekollegiet)
– rektor på skolen

Oppgaver til FAU
Fremme felles interesser
Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) skal fremmer felles interesser for foreldrene, og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. FAU arbeider for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. FAU skal arbeide for å styrke det sosiale og pedagogiske miljøet ved Steinerskolen, fremme skolens idégrunnlag samt skolens økonomiske grunnlag.
Markeder
En viktig del av foreldres oppgaver er tilrettelegging og gjennomføring av ulike arrangement og dugnader. Julemarkedet og arrangement 17. mai er noen av årets høydepunkter. Dette er sosiale arrangementer som er svært miljøskapende, med sang, musikk, drama, fremvisning av elevarbeider, kafé og salg av hjemme- og håndlagde produkter.

Velkomstbrev til nye foreldre ved skolen (under utarbeidelse, kommer våren 2018)
Her finner du blant annet informasjon om foresattes oppgaver i forbindelse med skoleårets ulike fester og arrangement

Økonomisk støtte til ulike formål
FAU har solid økonomi takket være overskudd fra det årlige fra julemarkedet.
En gang per år kan både lærere, elevrådet og foreldre søke om midler til konkrete anskaffelser og sosiale formål som kommer skolens elever til gode. Søknadene drøftes på første FAU-møte etter fristen. Før drøftelsen blir det  innhentet synspunkter fra lærerkollegiet.
 
 

Steinerskolenes Foreldreforbund

Alle foreldre som har barn ved en steinerskole er medlemmer i Steinerskolenes foreldreforbund (Sff).

Vi tilbyr veiledning, kurs og foredrag. Vårt mål er å bygge broer mellom skole og hjem. Vi fremmer foreldrenes interesser i steinerskolene og jobber for å forbedre skolenes rammevilkår.

Medlemskap koster kr 360,- pr familie pr år. Medlemskapet er betalt av skolen.

Se www.foreldrene.no for tips og mer informasjon.