Elevråd

Skolen har fra i år tre elevråd, ett fra 5.-7. trinn, 8 – 10. trinn og ett for videregående trinn. I elevrådsmøtene møter to representanter fra hver klasse og lærerrepresentant.

I VG møter lærer ved behov. Elevrådene skal ta seg av oppgaver i forbindelse med elevenes skolemiljø, arbeidsforhold og velferdsinteresser.

Vi har også et skolemiljøutvalg som består av en representant fra hvert elevråd, en lærerrepresentant, verneombud og foreldrerepresentant.

En elevrepresentant er med i skolens styre.