Inntaksreglement for grunnskolen

Steinerskolen i Stavanger er et faglig/pedagogisk alternativ til den offentlige skolen.  Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig skole og som ønsker dette alternativet for sine barn. Skolen har hele landet som inntaksområde.

INNTAKSPROSEDYRE

Vedtak om inntak fattes av daglig leder i samråd med skolens inntakskomité. Foreldre/foresatte må sende skriftlig søknad til skolen på skolens søknadsskjema. Foreldre som har delt foreldreansvar må sammen stå bak søknaden.

Skolen bestemmer maksimal klassestørrelse for hver klasse etter pedagogiske og praktiske hensyn. Avgjørelsen tas senest ved oppstart av nytt skoleår, men kan ved behov revurderes i løpet av skoleåret. Det tilstrebes at hver klasse har en balansert fordeling av kjønn. Er kjønnsfordelingen 1/3 mot 2/3 og kapasiteten er begrenset forbeholder skolen seg retten til å ta inn underrepresentert kjønn ved flere søkere enn plasser.

Når det ikke er plass i den angjeldende klassen kan foresatte søke inn på neste mulige trinn (inntak 1., 5. og 8. klasse).

Når det ikke er plass i den angjeldende klassen kan barnet settes på venteliste. Eleven er formelt tatt inn ved skolen når kontrakt er underskrevet og levert skolen.

For elever med behov for spesialpedagogisk hjelp, gjelder de samme rettigheter som i offentlig skole. Pedagogisk/psykologisk tjeneste i barnets hjemkommune står som sakkyndig rådgiver, og timer til spesialpedagogisk undervisning blir tildelt av barnets hjemkommune.

SAKSGANG OG PRIORITERING FOR INNTAK AV BARN TIL 1. KL

 1. Foresatte sender skriftlig søknad. Søknadsskjema finnes på våre nettsider. Lenke til søknadsskjema
 2. Foresatte inviteres til å delta på skolens informasjonsmøter.
 3. Vedtak om inntak fattes av daglig leder, i samråd med inntakskomitéen.
 4. Skolen inviterer foresatte til samtale.

Fortrinnsrett til opptak i 1. klasse har:

 1. Barn som går i Steiner pedagogiske barnehager
 2. Barn av skolens medarbeidere
 3. Barn av medarbeidere i Steinerbarnehager
 4. Barn med eldre søsken som går/har gått på Steinerskolen (grunnskole)
 5. Barn av foreldre som kan dokumentere kunnskap og interesse for steinerskolens pedagogikk, for eksempel ved å ha deltatt på skolens informasjonsmøter
 6. Barn av foreldre som selv har vært elever på Steinerskolen i Stavanger

Ved lik prioriteringsrett tas elever inn etter ansiennitet for innmeldingsdato. Etter hovedinntaket tas inn elever fortløpende så lenge det er ledig kapasitet.

SAKSGANG OG PRIORITERING FOR INNTAK AV ELEVER TIL EKSISTERENDE KLASSER I 5. & 8 TRINN.

 1. Foresatte sender skriftlig søknad på skolens søknadsskjema.  Søknadsskjema finnes på våre nettsider. Lenke til søknadsskjema
 2. Vedtak om inntak fattes av daglig leder etter innstilling fra inntakskomité, i henhold til vedtatt klassestørrelse, pedagogiske hensyn som beskrevet i innledningen og prioriteringslisten i inntaksreglement.
 3. Når det er tildelt plass inviteres foresatte til en samtale med en representant fra inntakskomité og klasselærer.

Fortrinnsrett til inntak gis til:

 1. tidligere elever som flytter tilbake etter utenbysopphold
 2. elever som kommer flyttende fra andre Steinerskoler
 3. barn av medarbeidere
 4. barn av medarbeidere i Steinerbarnehager
 5. barn som har/har hatt søsken på skolen (grunnskole)

Inntak i eksisterende klasser i 2., 3., 4., 6., 7. og 9. klasse kan kun tilbys til:

 1. tidligere elever som flytter tilbake etter utenbysopphold
 2. elever som kommer flyttende fra andre Steinerskoler
 3. barn av medarbeidere
 4. barn av medarbeidere i Steinerbarnehager
 5. barn som har søsken på skolen (grunnskole).

Unntak kan gjøres ved behov for styrkning av elevtall, eller ved behov for utligning av skjev kjønnssammensetning i en klasse. Ved unntak velg annet i valget klassetrinn i søknadsskjemaet på våre nettsider.

ENDRING AV VEDTAK / KLAGE

Det er klagerett etter forvaltningsloven for vedtak om inntak. Klage sendes til skolen. Statsforvalteren i Rogaland er endelig klageinstans.