Skolens vedtekter

Vedtektene ble opprinnelig vedtatt 20.8.83. Revidert 18.3.98, 19.10.05, 05.10.06, 28.5.08, og 11.02.15 og 24.10.17

§ 1 NAVN
Stiftelsens navn er Steinerskolen i Stavanger. Stiftelsen Steinerskolen i Stavanger er en privat, selveiende og selvforvaltende allmennyttig stiftelse. Stiftelsen eier bygninger og inventar. Stiftelsen har ansvar for budsjett og regnskap og er regnskaps- og revisjonspliktige etter Lov om stiftelser.

§ 2 FORMÅL
Stiftelsen formål er å drive Steinerskolen i Stavanger samt tilhørende skolefritidsordning (fritidshjem). Skolen skal bygge videre på de idéer Rudolf Steiner har fremlagt og som har vært praktisert ved forskjellige Steinerskoler siden 1919. Skolen skal være åpen for alle barn. Skolen tilbyr undervisning på grunnskolenivå og videregående trinn i henhold til inntaksreglement. Skolen skal være fri for enhver politisk eller religiøs dogmatikk. Endring av Stiftelsens formål kan ikke finne sted.

§ 3 GRUNNKAPITAL
Stiftelsens grunnkapital består av de eiendeler skolen hadde i form av læremidler, bøker, inventar, skolemateriell m.m. stipulert til en verdi av ca. 10.000,-.

§4 KONTORSTED
Stiftelsens adresse er Skolevollen 19, 4017 Stavanger.

§ 5 STYRETS SAMMENSETNING
Stiftelsen skal drives av et styre bestående av 7 medlemmer.

Styrets sammensetning er:
a) Styreleder velges av skolens styre. Kan ikke være ansatt på skolen.
b) 3 medlemmer fra lærerne valgt av lærerkollegiet
c) 1 medlem fra ledergruppen valgt av ledergruppen.
d) 2 medlemmer fra foreldrene valgt av Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU).
Det skal velges varamedlemmer.

I tillegg har følgende representanter møterett:
e) 1 representant fra Stavanger kommune
f) 1 representant fra Rogaland Fylkeskommune
g) 1 representant fra elevrådet
h) 1 representant fra andre ansatte enn undervisningspersonalet
i) Daglig leder av skolen
j) 1 representant fra Steinerbarnehagen Bukkene Bruse.

Styreleder og medlemmene velges for to år av gangen.
Representantene har rett til å være tilstede på styremøter og til å si sin mening samt å få denne protokollert. Representantene har ikke stemmerett.

§ 6 STYRETS VEDTAKSFØRHET OG STEMMEREGLER
Styret er vedtaksfør når 2/3 av medlemmene er til stede. Styret bør tilstrebe enighet om sine vedtak, men kan om nødvendig fatte vedtak med 2/3 flertall. Styret skal i alle spørsmål som angår skolens prinsipielle og pedagogiske målsetting, rådføre seg med lærerkollegiet før avgjørelse tas.

§ 7 DAGLIG LEDER
Stiftelsen skal ha en daglig leder.

§ 8 ANDRE ORGANER
Stiftelsen skal ha de arbeidsgrupper og utvalg som er hensiktsmessig for den daglige drift.

§ 9 FINANSIERING AV VIRKSOMHETEN
Skolens drift skal fortrinnsvis sikres ved tilskudd fra det offentlige og ved bidrag og tilskudd fra interesseorganisasjoner og privatpersoner. I tilfelle dette ikke er tilstrekkelig til å sikre en forsvarlig drift av skolen, skal det manglende skaffes til veie ved bruk av skolebidrag innenfor de rammer som myndighetene til enhver tid fastsetter. Styret fastsetter størrelsen på skolebidraget. Driften av skolen skal verken gi overskudd eller underskudd og skal ikke ha noe økonomisk formål verken for stifterne eller andre med interesser i skolen.

§ 10 NEDLEGGELSE AV VIRKSOMHETEN
Styret kan nedlegge skolens virksomhet dersom styre etter samråd med lærerkollegiet og Foreldrenes Arbeidsutvalg ikke finner det mulig eller forsvarlig å fortsette driften. Nedleggelse skal alltid vurderes i følgende tilfeller:

a) At en ikke lenger finner det nødvendige økonomiske grunnlag for driften.
b) At antall elever og lærere eller klasser synker under et forsvarlig minimum
c) At det inntrer forhold som gjør at den prinsipielle målsetting for drift av skolen ikke kan oppfylles

Ved en eventuell nedleggelse bestemmer styret med vanlig flertall hvordan de midler og verdier skolen råder over skal disponeres. Styret skal i den forbindelse i størst mulig grad søke å få skolens eiendeler overført til forbundet Steinerskolene i Norge.

§ 11 VEDTEKTSENDRINGER
Styret kan endre vedtektene og i den forbindelse fastsette nye vedtekter. Endring og fastsetting av nye vedtekter må skje med 4/5 flertall. Forslag om vedtektsendring skal først forelegges lærerkollegiet.