Retningslinjer for tildeling av julemarkedsmidler

Retningslinjer for tildeling av julemarkedsmidler ved Steinerskolen i Stavanger og Steinerbarnehagen Bukkene Bruse

(Vedtatt av Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Steinerskolen i Stavanger 24.01.2024)

 

FAU har ansvar for økonomisk drift av julemarkedet ved Steinerskolen i Stavanger og kan disponere overskudd til utvalgte formål ved skolen og barnehagen.

Formålet med tildelingsordningen er å styrke skolens og barnehagens sosiale, kulturelle og pedagogiske virke, samt stimulere til foreldreinnsats.

Fristen for å søke julemarkedsmidler er 23.02.2024.

Søknad sendes til FAU per e-post: fau.steinerskolen.stavanger@gmail.com

 

Vilkår for tildeling av julemarkedsmidler:

 • Tilskuddsramme, prosedyrer og retningslinjer for tildeling av julemarkedsmidler vedtas av FAU.
 • FAU oppnevner tildelingskomité som gjennomgår alle søknader og legger fram komiteens innstilling til behandling i FAU.
 • Lærere, elever og foreldre kan søke. Elever oppfordres til å søke via elevrådet.
 • Søknader skal være i tråd med det definerte formålet for tildeling av julemarkedsmidler og skal inneholde:
  • Søkers navn, prosjektansvarlig, kontaktinformasjon og tilknytning til skolen/barnehagen
  • Prosjektbeskrivelse og forventet sluttdato
  • Budsjett
 • Skolen og barnehagen samler inn og rangerer søknader fra lærere/ansatte før innsending til FAU.
 • FAU besvarer alle søkere med kort begrunnelse for tildeling/avslag og prosjekter som tildeles midler vil bli kunngjort på Fredagslappen.
 • Søker skal melde fra til FAU dersom større avvik i prosjektplan og/eller framdrift.
 • Alle som tildeles midler skal levere rapport til FAU etter at prosjektet er gjennomført. Rapporten skal senest leveres innen julemarkedet samme år og skal inneholde:
  • Kort beskrivelse av hvordan midlene ble brukt.
  • Enkelt regnskap
 • Dersom tildelte midler ikke er benyttet innen utgangen av kalenderåret vil midlene tilbakeføres til FAU. Dersom en fortsatt ønsker å gjennomføre prosjektet må det søkes på ny ved neste tildelingsrunde, med mindre annet er avtalt med FAU.

 

FAU oppfordrer til å velge bærekraftige og miljøvennlige løsninger så langt det lar seg gjøre og ikke medfører uforholdsmessig høye kostnader for prosjektet.