Klage Forvaltningsvedtak

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Du har rett til å klage over forvaltningsvedtak tatt av skolen. Klageinstansen er Statsforvalteren i Rogaland.Klagen skal sendes til skolen. Dersom skolen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen over til klageinstansen.

Klagefrist

Klagefristen er 3 uker fra den dagen dette brevet er kommet frem til Dem. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen denne fristen. De bør alltid opplyse i klagen når De har mottatt vedtaket. De bør opplyse om årsaker til at det har gått lang tid fra datering av vedtaket til De har mottatt klagen, for eksempel dersom De har hatt fravær grunnet ferie eller sykdom.

Før klagefristen utløper, kan De søke om forlenget klagefrist. Grunnen til at De trenger lengre tid må da oppgis.

Hvis klage innkommer etter klagefristen, har De ikke rett til å få klagen behandlet.

Rett til å kreve begrunnelse

Dersom De mener at skolen ikke har begrunnet vedtaket, kan De kreve slik begrunnelse. Dette kravet må fremsettes før utløpet av klagefristen. Ny klagefrist løper da fra den dagen De mottar begrunnelse.

Rett til å se sakens dokumenter

Med visse unntak har De rett til å se sakens dokumenter. Regler om dette finner De i § 18 og § 19 i forvaltningsloven.

Hva må klagen inneholde

Klagen må angi

  • vedtaket som påklages
  • årsakene til at det klages
  • endringene som man ønsker
  • eventuelt andre opplysninger som De mener kan ha betydning for vurderingen av klagen
  • klagen må underskrives

Utsetting av gjennomføring

Selv om De har klagerett, kan vedtaket gjennomføres med en gang. Men De kan søke om at gjennomføring av vedtaket blir utsatt inntil utløpet av klagefristen eller inntil klagesak er avgjort.

Kostnader ved klagesaken

Dersom vedtaket blir endret etter klage til Deres fordel, kan De fremsette krav om å dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Krav om dette må fremsettes innen 3 uker etter at De har mottatt underretning om endret vedtak. Nærmere regler finnes i forvaltningsloven § 36.