Vedtekter for FAU

Vedtatt på årsmøte 31.mai 2016. Sist endret på årsmøte 1.juni 2017.

§ 1– Samarbeidsrådet og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. På vår skole informerer FAU foreldrene gjennom Fredagslappen, referat fra FAU-møtene på skolens nettsider, og gjennom selve klasserepresentantene som en fast post i foreldremøter.
Skolen har mål og visjoner som skal være kjent blant FAU sine representantene. Dette bør lede FAU til å være fremtidsrettet, engasjert, lyttende og respektere mangfoldet i foreldregruppen.

§ 2 – Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
På vår skole blir klasserepresentantene automatisk valgt inn som FAU-representanter. Klasserepresentantene blir valgt inn for 2 år om gangen av foreldre i hver sin klasse. FAU skal bestå av følgende personer:

• En klasserepresentant fra hver klass/trinn (stemmerett)
• En representant fra lærerkollegiet (uttalerett)
• Rektor eller en stedfortreder som representerer rektor (uttalerett)
• En representant fra ansatte i barnehagen Bukkene Bruse (valgt av SAR ved Barnehagen) (uttalerett)
• I tillegg kan representant(er) fra elevrådet møte i saker som de eventuelt reiser selv, eller ved invitasjon av FAU (uttalerett)

§ 3 – Konstituering av FAU og valg til andre utvalg
FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder, nestleder, kasserer, sekretær og eventuelt styremedlemmer for 1 års perioder. Det er anbefalt, men ikke en forutsetning, at leder har vært FAU-representant i et år før han eller hun tar over lederrollen. Valgperioden følger skoleåret. Det gamle FAU fungerer til det nye trer i funksjon. Avtroppende FAU-medlemmer skal stille med opplæring eller gi oppklarende informasjon om FAUs arbeid for å sikre kontinuitet.

FAU setter sammen et styreutvalg bestående av FAU leder, nestleder og rektor som forbereder sakene til møtene, og som snakker sammen litt oftere enn hele styret er samlet.

FAU velger to medlemmer til Steinerskolens styre, hvor et av medlemmene skal være medlem av FAU. Disse velges for to år om gangen i tillegg til at det også velges et varamedlem.

§ 4 – Eventuelle komiteer
FAU på vår skole kan supplere med flere foreldre til å bli med i komiteer/underutvalg dersom oppgaver/arrangement eller lignende krever det. Eventuelle nye komiteer/underutvalg styrer seg selv, men må svare til krav satt av FAU. Dersom det oppstår uenighet/konflikt i undergrupper vil dette løses gjennom FAU.
.
§ 5 – Møter og avstemning
FAU har møte 5 ganger i året.
1. Ved skolestart (rett over sommeren)
2. Slutten av oktober
3. Midten av januar
4. Etter påske
5. Før slutten av skoleåret
6. Årsmøte til SAR-slutten av mai

Ekstraordinære FAU-møter holdes når 1/3 av medlemmene krever det. Møteledelsen er lederens ansvar. Dette ansvaret kan delegeres til noen andre medlemmer, men agendaen skal alltid være kjent for FAU-leder og resten av FAU. På vår skole offentliggjør vi innkallinger via Fredagslappen og møtereferater legges på Steinerskolens nettsider. FAU er vedtaksdyktig dersom 2/3 av stemmeberettigede medlemmene (9 personer i Steinerskolen i Stavanger) er til stede. Dersom et vedtak skal fattes må 2/3 av medlemmene tilstede stemme for et vedtak. Dersom det blir likt antall for/mot i en avstemning, kan FAU leder gis dobbeltstemme.

Alle skal møte opp eller gi beskjed til FAU-leder i tilfelle frafall. Tiden i møter skal overholdes, alles meninger skal høres, og referat skal skrives. Klasserepresentanter vil da kunne rapportere tilbake til klassen fra FAU-møtene.

§ 6 – Oppgaver
FAU på vår skole skal jobbe med følgende oppgaver:

• Jobbe for et godt skolemiljø
• Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
• Samarbeide med elevrådet, rektor og lærere
• Ta initiativ til sosiale aktiviteter for og med elevene
• Arrangere samlinger for foreldre og lærere, som storforeldremøter med ulike temaer (SAR møter- 4 møter årlig inklusiv årsmøtet)
• Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
• Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet
• Forvalte innsamlede midler. Tildeling av midler skal skje etter retningslinjer utarbeidet av FAU. Det vil ikke under noen omstendigheter tilfalle enkeltmedlemmer men vil gå til skolens fellesskap

§ 7 – Økonomi
Bevilgninger til FAU kan kun gis til formål som kommer alle skolens elever direkte til gode. FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn. Regnskap legges fram på årsmøtet.

§ 8 – Taushetsplikt
FAU skal være et åpent organ. Dersom noe blir fortalt en FAU representant i egenskap av å være foreldrerepresentant, må vedkommende kunne ha tillit til at det som blir sagt blir behandlet på riktig måte. Hvis noe ømtålig må tas opp i FAU, bør man heller spesifisere at dette må være taushetsbelagt. FAU skal imidlertid ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale.

§ 9 – Konflikter i FAU
FAU skal være et samlende utvalg med fokus på det beste for alle elever. Det er viktig at det er høyde for uenighet og diskusjon i FAU. Dersom det oppstår konflikter, må representantene holde seg saklig. Konflikter som oppstår kan løses gjennom konfliktrådet på skolen.

§ 10 – Rektors rolle
Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid. Det innebærer blant annet at rektor skal sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis, men også gjennom FAU og andre utvalg. FAU er foreldrenes organ, men det kan være nyttig å få informasjon direkte fra skolens ledelse. Dette styrer rektors deltakelse på FAU-møter.

§ 11 – Rollen til lederen i FAU
Lederen skal forsikre god dialog mellom alle representantene og at det er en balansert meningsutveksling. Videre vil lederen jobbe for at saker blir tidsriktig avsluttet. En leder kan ikke fatte vedtak selv, men kan samle informasjon rundt saker. Lederen skal sørge for at et god dialog mellom FAU og skolens ledelse. Lederen kan delegere alle sine oppgaver og vil være avhengig at alle tar ansvar for gjennomføring av FAU.

§ 12 – Årsmøte
Årsmøtet skal avholdes innen 15. juni hvert år. Innkalling sendes ut på fredagslappen minst 14 dager før årsmøtet. FAU har ansvaret for gjennomføring av årsmøtet. Styre velges hvert år. Det betyr ikke at det må velges nye hvert år, bare at det blir skrevet ned hvem som skal sitte i styret det kommende året. Det skal heller ikke sies noe om hvem som er leder osv. Styret konstituerer seg selv.

Følgende har møte‐ og stemmerett:
– Alle foreldre ved skolen
– Lærere og øvrige ansatte
– Medlemmer av elevrådet

Årsmøtet skal behandle:
– Godkjenning av innkalling
– Valg av to personer til å undertegne møtereferat.
– Årsberetning for SAR/FAU
– Regnskap
– Valg av revisor.

Ved innkalling til Årsmøtet skal forslag til eventuelle vedtektsendringer være lagt ved.
Vedtektsendring kan skje på Årsmøtet med 2/3 flertall blant de fremmøtte.

§ 13 – Endringer av vedtektene
Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU-leder, senest to uker før årsmøte i SAR. SARs årsmøte behandler innkomne forslag og informerer alle foreldre om foretatte endringer. Sakspapirer kan sendes ut 1 uke før selve årsmøte.

§ 14 – Oppløsning av FAU
Ved nedleggelse av virksomheten ved Steinerskolen i Stavanger, skal eventuelle midler overføres Forbundet Steinerskolene i Norge. (se skolens vedtekter § 10)