Vedtekter for SAR og FAU

Vedtekter for Samarbeidsrådet og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Steinerskolen i Stavanger

Revidert årsmøte 04.06.20

 

§ 1 – Samarbeidsrådet og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. På vår skole informerer FAU foreldrene -gjennom skolens nettsider og fast post på foreldremøter.

Skolen har mål og visjoner som skal være kjent blant FAU’s representanter. Dette bør lede FAU til å være fremtidsrettet, engasjert, lyttende og respektere mangfoldet i foreldregruppen.

§ 2 – Valg av Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Hver klasse velger en egen FAU-representant og en vara. Dette er personlige verv og man velges for 2 år av gangen. Valget foretas på det siste foreldremøtet før sommeren (med unntak av i kommende 1 klasse og 1 videregående, som gjennomfører valget på første foreldremøte etter skolestart.)

FAU skal bestå av følgende personer:

 • En FAU-representant fra hver klasse/trinn (stemmerett)
 • En representant fra lærerkollegiet (uttalerett)
 • Rektor eller en stedfortreder som representerer rektor (uttalerett)
 • En representant fra ansatte i barnehagen Bukkene Bruse (valgt av SAR i barnehagen) (uttalerett)
 • Julemarkedsansvarlig (uttalerett)
 • Kasserer (uttalerett)

I tillegg kan representant(er) fra elevrådet møte i saker som de eventuelt reiser selv, eller ved invitasjon av FAU (uttalerett)

§ 3 – Konstituering av FAU og valg til andre utvalg

Valgperioden følger skoleåret. Med FAU’s styre menes et samlet FAU. FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene fra klassene velger leder, nestleder og sekretær. Disse utgjør FAU’s arbeidsgruppe og velges for 1 år av gangen. Kasserer velges ved behov.

Det er anbefalt, men ikke en forutsetning, at leder har vært FAU-representant i et år før han eller hun tar over lederrollen.

Det gamle FAU fungerer til det nye trer i funksjon. Avtroppende FAU-medlemmer skal stille med opplæring eller gi oppklarende informasjon om FAU’s arbeid for å sikre kontinuitet.

Arbeidsgruppen forbereder sakene til møtene, har en tett dialog med rektor og snakker sammen litt oftere enn et samlet FAU. FAU’s kasserer har møterett i arbeidsgruppen og stiller ved behov.

FAU velger to medlemmer til Steinerskolens styre blant skolens foreldre. Det er anbefalt, men ikke en forutsetning, at et av medlemmene sitter i FAU. Disse velges for to år om gangen. I tillegg skal det også velges et varamedlem. Leder eller nestleder har møterett i styret og bør benytte denne.

§ 4 – Eventuelle komiteer

FAU på vår skole kan supplere med flere foreldre til å bli med i komiteer/underutvalg dersom oppgaver/arrangement eller lignende krever det. Eventuelle nye komiteer/underutvalg styrer seg selv, men må svare til krav satt av FAU. Dersom det oppstår uenighet/konflikt i undergrupper vil dette løses gjennom FAU.

§ 5 – Møter og avstemning 

FAU har møte 6 ganger i året.

 1. Ved skolestart (rett over sommeren)
 2. Slutten av oktober
 3. Midten av januar
 4. Før påske
 5. Før slutten av skoleåret
 6. Årsmøte til SAR senest 15 juni

Ekstraordinære FAU-møter holdes når 1/3 av medlemmene krever det. FAU er vedtaksdyktig dersom 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene (9 av 13 personer i FAU ved Steinerskolen i Stavanger) er til stede. Dersom et vedtak skal fattes må 2/3 av medlemmene tilstede stemme for et vedtak. Dersom det blir likt antall for/mot i en avstemning, kan FAU leder gis dobbeltstemme.

Møteledelsen er lederens ansvar. Dette ansvaret kan delegeres til noen andre medlemmer, men agendaen skal alltid være kjent for FAU-leder og resten av FAU. Alle skal møte opp eller gi beskjed til FAU-leder ved frafall. Tiden i møter skal overholdes, alles meninger skal høres, og referat skal skrives. FAU-representanter vil da kunne rapportere tilbake til klassen fra FAU-møtene.

§ 6 – Oppgaver

FAU på vår skole skal jobbe med følgende oppgaver:

 • Jobbe for et godt skolemiljø
 • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
 • Samarbeide med elevrådet, rektor og lærere
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for og med elevene
 • Arrangere samlinger for foreldre og lærere, som storforeldremøter med ulike temaer (SAR møter- 4 møter årlig inklusiv årsmøtet)
 • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet
 • Forvalte innsamlede midler. Tildeling av midler skal skje etter retningslinjer utarbeidet av FAU. Det vil ikke under noen omstendigheter tilfalle enkeltmedlemmer men vil gå til skolens fellesskap

§ 7 – Økonomi

Bevilgninger til FAU kan kun gis til formål som kommer alle skolens elever direkte til gode. FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn. Regnskap legges fram på årsmøtet.

§ 8 – Taushetsplikt

FAU skal være et åpent organ. FAU skal ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale. Hvis noe ømtålig må tas opp i FAU, må man heller spesifisere at saken må være taushetsbelagt.

§ 9 – Konflikter i FAU

FAU skal være et samlende utvalg med fokus på det beste for alle elever. Det er viktig at det er høyde for uenighet og diskusjon i FAU. Dersom det oppstår konflikter, må representantene holde seg saklig. Konflikter som oppstår kan om nødvendig løses gjennom ombudsordningen i Steinerskolenes foreldreforbund.

§ 10 – Rektors rolle

Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid. Det innebærer blant annet at rektor skal sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis, men også gjennom FAU og andre utvalg. FAU er foreldrenes organ, men det kan være nyttig å få informasjon direkte fra skolens ledelse. Dette styrer rektors deltakelse på FAU-møter.

§ 11 – Rollen til lederen i FAU

Lederen skal forsikre god dialog mellom alle representantene og at det er en balansert meningsutveksling. Videre vil lederen jobbe for at saker blir tidsriktig avsluttet. En leder kan ikke fatte vedtak selv, men kan samle informasjon rundt saker. Lederen skal sørge for en god dialog mellom FAU og skolens ledelse. Lederen kan delegere alle sine oppgaver og vil være avhengig av at alle tar ansvar for gjennomføring av FAU.

§ 12 – Årsmøte 

Årsmøtet skal avholdes senest innen 15. juni hvert år. Innkalling sendes ut på fredagslappen minst 14 dager før årsmøtet. FAU har ansvaret for gjennomføring av årsmøtet. FAU velges hvert år. Det betyr ikke at det må velges nye representanter hvert år, bare at det blir skrevet ned hvem som skal sitte i FAU det kommende året. Det skal heller ikke sies noe om hvem som er leder osv. FAU konstituerer seg selv på første møte etter skolestart, jfr.§ 3.

 

Følgende har møte- og stemmerett:

 • Alle foreldre ved skolen
 • Lærere og øvrige ansatte
 • Medlemmer av elevrådet

Årsmøtet skal behandle:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av to personer til å undertegne møtereferat
 • Årsberetning for SAR/FAU
 • Regnskap
 • Valg av revisor

§ 13 – Endringer av vedtektene

Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU før 15. april. FAU behandler alle innkomne forslag og informerer alle foreldre om foretatte endringer. Sakspapirer skal sendes ut 2 uker før selve årsmøtet.

Ved innkalling til Årsmøtet skal forslag til eventuelle vedtektsendringer være lagt ved.

Vedtektsendring kan skje på Årsmøtet med 2/3 flertall blant de fremmøtte.

§ 14 – Oppløsning av FAU

Ved nedleggelse av virksomheten ved Steinerskolen i Stavanger, skal eventuelle midler overføres Forbundet Steinerskolene i Norge. (se skolens vedtekter § 10)