Aktivitetsplikt ved mobbing §9a

Hensikt

Fra 1.august 2017 skal alle grunn-, videregående og friskoler forholde seg til, og praktisere et regelverk i opplæringsloven nytt kapittel 9 A. Denne skal styrke elevenes og deres foreldres rettigheter i forhold til når eleven ikke opplever skolen som trygg og god.

Omfang

Skolen skal arbeide systematisk og kontinuerlig med skolemiljøet for å fremme helse, miljøet og sikkerheten. Skolens plikt til å handle i mobbesaker er skjerpet og konkretiser gjennom en ny aktivitetsplikt. Plikten til å undersøke betyr at skolen skal undersøke elevenes opplevelse av skolemiljøet.

Skolen skal ikke skaffe og vurdere bevis for eller mot at eleven er blitt krenket eller mobbet. Skolen eller læreren har ikke hjemmel til å utføre etterforskningsmessige tiltak eller utøve tvang. Etterforskning, ransaking og eller narko/alkoholtesting utøves av politi eller andre som har hjemmel til dette i straffeprosessloven, så også med fysisk maktbruk.

Plikten til å sette inn tiltak gjelder helt til eleven har det trygt og godt.

Ansvar og myndighet

Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med, gripe inn og varsle. Det betyr at enhver som har et arbeidsforhold til skolen uavhengig av om det er fulltid, deltid, fast eller midlertidig, kort eller langvarig, har ansvar.

Rektor, sosiallærer, klasselærer og spesialpedagogisk klasseansvarlig har overordnet ansvar, men faglærer, miljøarbeider og assistenter har medansvar for å utarbeide og gjennomføre aktivitetsplanen.