Inntaksregement for videregående

Steinerskolen i Stavanger er et faglig/pedagogisk alternativ til den offentlige skolen.  Skolen er åpen for alle som ønsker dette alternativet.

KRITERIER FOR INNTAK

Den viktigste forutsetningen for inntak er elevens motivasjon og innsats i 10. klasse.

Skolen forbeholder seg retten til å ta opp elever på særskilt grunnlag, men hver søker skal vurderes utfra om den enkeltes behov kan bli ivaretatt i klassen.

For elever med spesielle behov er det en forutsetning for inntak at skolen har de nødvendige ressurser til å dekke disse behov. Når det gjelder elever som har behov for spesialpedagogisk hjelp, gjelder de samme retningslinjer som i offentlig skole. Pedagogisk/psykologisk tjenestekontor for videregående står som sakkyndig rådgiver og tilleggstimer blir innvilget av fylkeskommunen.

Inntak kan bare gjøres innenfor lovlige rammer for klassens og klasserommets størrelse.

Inntak til VG1:
• Elevene søker enten skriftlig direkte til oss, eller gjennom VIGO. Søknadene vurderes av kollegieledelsen. Søknadsfristen er den samme som for offentlig skole.
• Søkere som blir tatt inn ved skolen, innkalles til samtale hvor skolen presenterer fagtilbud og undervisningsform. Søkerne blir bedt om å ta med vitnesbyrd fra 10. klasse.

Eksternt inntak til VG2:
• Elevene søker enten skriftlig direkte til oss, eller gjennom VIGO. Søknadene vurderes av kollegieledelsen. Søknadsfristen er den samme som for offentlig skole.
• Søkere som blir tatt inn ved skolen, innkalles til samtale hvor skolen presenterer fagtilbud og undervisningsform. Søkerne blir bedt om å ta med terminkarakterer fra VG1 (alle fag må være bestått for å kvalifisere som søker).
• Eksterne søkere fra offentlige skole må være klar over at de kan bli bedt om å gjøre ekstraoppgaver i enkelte fag grunnet annen timefordeling ved Steinerskolens første videregående år.

Eleven er formelt tatt inn ved skolen når kontrakt om foreldrebidrag er underskrevet og levert skolen.

Internt inntak til VG2:
Videre oppflytting til VG2 blir vurdert ut fra faglig nivå, innsats, oppfølging av arbeidsoppgaver, oppmerksomhet i fagene og fravær. For å kunne fortsette påfølgende skoleår, er det en forutsetning at eleven ikke har strøket i mer enn ett timefag. Skolen vil da vurdere om det er realistisk at eleven kan gjøre et selvstendig arbeid i sommerferien slik at han/hun kan ha utbytte av den videre skolegang. Har eleven strøket i periodefag fordi han/hun enten ikke har vært tilstede i undervisning og/eller bestått de faglige krav, vil han/hun kunne fortsette skoleløpet hvis skolen mener det er forsvarlig. Skolens vurdering bygger på elevens tidligere innsats og innstilling til skolearbeidet.

Videregående elev som gjentagende overtrer ordensreglene på vesentlige punkter og som tidligere har vært bortvist mer enn en gang etter privatskoleloven § 3-10 av slike grunner, får ikke rett til inntak i etterfølgende trinn. Det samme gjelder for elev som har ugyldig fravær utover 20 dager som fører til at skolen mister statstilskuddet for eleven.

PLIKTER OG RETTIGHETER

Elever og foresatte må lese gjennom skolens ordensreglement og gjøre seg kjent med foreldrebidragsordningen. Elevene må også gjøre seg kjent med «Elevhåndboken for videregående trinn».

ENDRING AV VEDTAK – KLAGER

Viser det seg i ettertid at kriteriene for inntak ikke er oppfylt, kan inntaket tas opp til ny vurdering. Klager vedrørende inntak rettes til skolens råd. Fylkesmannen i Rogaland er endelig klageinstans.