Utvekslingsmulighet 2. videregående

Som elev ved Steinerskolen i Stavanger har du muligheten til å søke om ett års utveksling til en annen Steinerskole i utlandet!

Dette blir i stor grad finansiert av Lånekassen og du trenger ikke ta opp fag når du kommer hjem igjen.

Forberedelse
Når en elev velger utveksling til utlandet i Vg2 må man avtale en samtale om hva dette innebærer (fordeler og eventuelle utfordringer, konsekvenser), med både eleven og foresatte.

Det er elevenes ansvar å finne en skole han/hun kan dra til. Informasjon om hvilke skoler som finnes er tilgjengelig på www.wal-di.com. Hvis eleven ønsker å dra til en skole som ikke er del av denne organisasjonen er det også mulig, men da må eleven selv ta kontakt med den aktuelle Steinerskolen.

Hvis eleven ønsker utveksling til en offentlig eller annen type skole kan utvekslingen ikke organiseres gjennom Steinerskolens godkjenning. Da må utvekslingen skje gjennom en annen utvekslingsorganisasjon.

Eleven må selv ta kontakt med den skole de har valgt. Skolene har forskjellige måter å organisere utvekslingen på og eleven må følge instruksen fra kontaktpersonen på skolen i utlandet.

Skoleåret i utlandet må bli forhåndsgodkjent. Mottakerskolen har ansvar å sette opp en detaljert plan, gå gjennom fagene og påse at alle fag vil bli likeverdige eller mer omfattende enn undervisningen i Norge. Forhåndsgodkjenningen blir underskrevet av daglig leder. Du finner informasjon om dette på https://www.udir.no/eksamen-og-prover/dokumentasjon/vitnemal-og-kompetansebevis/Godkjenning-avvideregaende-opplaring-i-utlandet/ og på https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/Udir-6-2012/hele-opplaringsarutland/

Skolen i utlandet har ansvar for å finne en vertsfamilie.

Under utvekslingsoppholdet
Siden vi er del av en internasjonal bevegelse har Steinerskoleforbundet selv ikke kontaktpersoner i samarbeidslandene, men skolene som deltar har sine ansvarspersoner lokalt. En norsk skole som har en elev på en utenlandsk skole er i kontakt med klasselærer/rådgiver på vertsskolen (og omvendt). Det er en forutsetning at klasselærer/rådgiver har kontakt med eleven hvordan det går i det daglige og om oppfølging av fag og måloppnåelse.

Klasselærer/rådgiver/forbundet må være tilgjengelig for eleven, foreldre eller foresatte for å løse eventuelle problemer som oppstår som kontaktpersonen i utlandet ikke klarer å løse.

Det finnes over 1000 steinerskoler i verden. Mange av disse deltar i utvekslingsprogrammet.

Du kan lese mer om denne muligheten på følgende nettsider: