Vurdering og kompetanse

 

 • Ordinært vitnemål

 • Fortløpende skriftlig og muntlig vurdering, vurdering til jul og sommer alle årene.

 • Generell studiekompetanse

 

 

Vurderingskriterier

Vurderingskriteriene kan aldri ligge helt fast eller være fullstendig like for alle lærere, slik som heller ikke undervisningen og innholdet er lik for alle lærere.

Følgende oppstilling er ment som en huskeliste for lærere og elever:

 • Arbeidsinnsats blir vurdert ut fra om eleven har vist oppmerksomhet og interesse, om han/hun har vist initiativ og bidratt til samtalen i klassen, og om eleven har kompensert for eventuelt sykefravær.
 • Elevens evne til å utnytte arbeidstiden på skolen kan også bli tatt med i vurderingen.
 • Periodeheftet og andre skriftlige innleveringen blir vurdert ut fra om arbeidene er grundig og utførlig bearbeidet, eller stikkordsmessig og raskt ført. Det blir også sett på om de er ryddige, oversiktlige og strukturerte. Er tekstene selvstendige og reflekterte, viser de detaljert innsikt i fagstoffet, er de skrevet med innlevelse? Gir de gode beskrivelser og klarer de å formidle stoffet. Har eleven oversikt over hele perioden eller gjenspeiler tekstene bruddstykker? Er alle viktige momenter fra perioden kommet med? Har eleven tatt med konklusjoner og refleksjoner, eller er tekstene passivt gjengivende? Det kan være relevant å kommentere misforståelser og/eller skrivefeil. Er supplerende litteratur brukt på en måte som viser at eleven klarer å sette stoffet inn i en sammenheng, eller er den gjengitt som usammenhengende og uforståtte sitater? Hvordan evner eleven å formulere seg? NB: Når eleven bruker medelevers kladd/arbeidsbøker på grunn av sykdom, må dette opplyses i arbeidsboken, ellers kan dette bli tolket som avskrift.
 • Er illustrasjonene relevante (ren pynt er ikke relevant), er de klare og tydelige? Er de godt gjennomført, pene, forklarende, detaljrike?
 • En prøve kan vurderes ut ifra hvor mange prosent som ble besvart rett, og hvilket faglig kunnskapsnivå eleven har.
 • Innlevering av hjemmeoppgaver registreres av den enkelte faglærer, og antall innleverte oppgaver får betydning for uttalelsen i det endelige vitnesbyrdet.

Underveisvurdering, egenvurdering og sluttvurdering 

I tillegg til hovedfagsvurderingene, og vurdering etter avsluttet håndverksperiode, får elevene en skriftlig vurdering i timefagene to ganger i året. Forskrift til opplæringsloven sier at du har rett på to former for vurdering: a) underveisvurdering og b) sluttvurdering. Underveisvurdering innbefatter også annen muntlig eller skriftlig tilbakemelding og veiledning fra faglærer. Formålet med underveisvurdering er at du skal lære av denne og kunne bruke den til å forbedre egne faglige prestasjoner i det videre arbeidet. Underveisvurderingen peker med andre ord framover, selv om den nødvendigvis må ta utgangspunkt i faglige arbeid du allerede har gjort. Egenvurdering er en form for underveisvurdering hvor elevene selv reflekterer over og gir uttrykk for sin faglige utvikling. Faglærer skal legge til rette for egenvurdering minst to ganger i året. Du kan selv be om en samtale med faglærer dersom det er noe du lurer spesielt på i forhold til din egen utvikling i faget.

Sluttvurderingen peker bakover til oppnådde resultat i fortid. Formålet med sluttvurdering er å informere deg, foresatte, arbeidsgivere og universitet og høgskoler hvilke faglige resultat du har oppnådd ved avsluttet opplæring. Vurderingene blir samskrevet etter 3.videregående til et vitnemål der alle fag og perioder omtales. I tillegg får elevene et vitnemål med tallkarakterer som brukes når man søker opptak ved universitet, høyskoler eller annen utdanning. Elevene har 10 dagers klagefrist på vurderingene. Klager skal stiles skriftlig med en konkret begrunnelse til Videregåendekollegiet.

Uteblivelse fra prøver/skolestiler

Dersom du er forhindret fra å delta på tidsfastsatte vurderingssituasjoner som prøver, stiler, prosjektframføringer, muntlig eksaminasjon og lignende, plikter du å gi faglærer/skolen beskjed om dette på forhånd (It´s learning, muntlig beskjed, telefon). Du har plikt til å gjøre greie for fraværet overfor faglærer. Faglærer kan teste deg, skriftlig eller muntlig, ved første anledning uten nærmere varsel. Når elever uteblir fra prøver, kan lærer miste vurderingsgrunnlag, og eleven kan risikere ikke å få vurdering / karakter i faget. Manglende prøver kan føre til nedsatt karakter i faget på grunn av manglende måloppnåelse, eller at faget ikke kan vurderes av den grunn at det ikke finnes vurderingsgrunnlag (stryk eller IV).

Plagiering og juks

Juks eller forsøk på juks er ikke tillatt. Begrepet juks kan omfatte ulike forhold, herunder:

 • bruk av ikke tillatte hjelpemidler, for eksempel mobiltelefoner eller smartklokker og ikke tillatt kommunikasjon i en prøvesituasjon

Begrepet plagiat omfatter:

 • å innlevere eller presentere som eget produkt; tekster, oppgaveløsninger og liknende som er produsert av andre, herunder tekster og løsninger som er lastet ned fra internett.
 • Hva som gjør det til plagiat er fremfor alt manglende eller ufullstendige opplysninger om hvor informasjonen eller elementene er hentet fra, for eksempel ved kildeanvisning og fotnoter. Plagiat kan foreligge ikke bare når det dreier seg om en eksakt kopi (for eksempel en hel tekst), men også ved en bearbeidelse der ord eller setninger er flyttet på eller justert annerledes, eller det dreier seg om en oversettelse eller gjenfortelling (strukturplagiat), men først og fremst ved manglende eller feilaktig bruk av referanser.

Juks eller forsøk på juks får konsekvenser for vurdering i atferd, og fører til at prøven eller besvarelsen ikke gir grunnlag for vurdering. Dette kan igjen få betydning for vurderingsgrunnlaget i faget.

Ta igjen perioder eller oppgaver

Elever som har vært syke i en viss periode, kan få muligheten til å ta igjen arbeid som ikke er blitt gjort, slik at lærer får tilstrekkelig vurderingsgrunnlag, eller for at eleven skal ha kompetanse for å kunne følge faget videre. Eleven har et selvstendig ansvar for å søke denne form for kontinuering. Dette innebærer at søknad leveres til trinnleder for videregående. Kontinuering skjer i samarbeid med faglærer dersom søknaden innvilges og må gjennomføres før 1. mai året eleven går i Vg3.

Dette er spesielt viktig i Vg3 i forhold til periodefag. Rundt juletider i Vg3, får elevene varsel om det er periodefag de står i fare for å stryke i. De vil da, om mulig og avhengig av fag, få en kontinueringsoppgave/prøve for å kunne fullføre faget. Merk at for å kunne fortsette videre i samme klasse, kan en elev ikke stryke i noen timefag uten at hele skoleåret må tas om igjen. Det gjøres en individuell vurdering i forhold til dette og at eleven blir eventuelt deltidselev i påfølgende skoleår.